VOOR EEN BESTELLING OF ADVIES +32 3 776 01 81 MAANDAG TOT VRIJDAG 8u-12u en 13u-17u Bekijk onze catalogus

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN HET METAAL NV

1. Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

De offertes van, bestellingen aan en leveringen door HET METAAL NV (hierna “HET METAAL” genoemd) ten opzichte van klanten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.

2. Offerte, overeenkomst en prijzen

De overeenkomst met HET METAAL komt slechts tot stand nadat HET METAAL de bestelling schriftelijk heeft bevestigd of de levering heeft uitgevoerd of, ingeval de klant een consument is, indien partijen een order hebben ondertekend.

3. Leveringstermijn

a. Leveringsdata opgegeven door HET METAAL zijn slechts indicatief. Indien een voorschot bedongen werd, gaat de leveringstermijn pas in na betaling van dit voorschot.

b. HET METAAL kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bv. (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, enz..

c. In voorkomend geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging. HET METAAL zal de klant van dergelijke vertragingen in kennis stellen. De klant kan de niettemin de ontbinding vorderen van de overeenkomst indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt en voor zover de klant HET METAAL voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven, waarbij de klant HET METAAL een redelijke bijkomende termijn (minstens 15 werkdagen) toestaat.

d. Indien de vertraging in de leveringstermijn te wijten is aan HET METAAL, kan de klant de overeenkomst enkel ontbinden in overeenstemming met het toepasselijk recht en voor zover de klant HET METAAL voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven, waarbij de koper HET METAAL een redelijke bijkomende termijn (minstens 15 werkdagen) toestaat..

4. Overdracht van risico

Het risico gaat over bij de levering door HET METAAL. Indien de goederen door de klant worden afgehaald, gaat het risico op dat ogenblik over.

5. Meldingstermijn van gebreken

a. Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekende brief aan HET METAAL te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de klant de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld en de klant verbindt er zich toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval.

b. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt HET METAAL zich ertoe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe of te herstellen. De klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze (herstel in natura met uitsluiting van elke schadevergoeding).

c. De klant mag niet zelf de gebrekkige goederen vervangen of herstellen en kan deze evenmin door een derde laten vervangen of herstellen, tenzij na toestemming van HET METAAL of na rechterlijke machtiging. Dergelijke vervanging of herstelling gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

6. Annuleringen en ontbinding van de overeenkomst

De klant die zijn bestelling annuleert, weigert de materialen in ontvangst te nemen, of lastens wie de overeenkomst ontbonden wordt verklaard (door HET METAAL, zie art. 8.g, of door de bevoegde rechtbank), is, behoudens ingeval van bewezen overmacht, in voorkomend geval 14 dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, onverminderd hogere schadevergoeding (bv. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten, of voor op maat gemaakte materialen; deze kosten dienen 100% door de klant te worden betaald). Indien de klant een consument is, heeft deze recht op dezelfde vergoeding van 30% lastens HET METAAL, indien deze laatste de bestelling eenzijdig annuleert, dan wel indien de overeenkomst lastens HET METAAL ontbonden wordt.

7. Aansprakelijkheid

Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan HET METAAL niet aansprakelijk gesteld worden voor:

a. toevallige schade of schade ten gevolge van vreemde oorzaak of overmacht (zie art. 3.b) of weersomstandigheden;

b. schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud door de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;

c. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van een derde, of van de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;

d. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.

In de gevallen vermeld onder a, b en c vervalt ook de garantie op de geleverde materialen die beschadigd werden. Ten aanzien van de klant die consument is, is HET METAAL wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers.

HET METAAL is daarenboven niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten. HET METAAL is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout. De schadevergoeding waartoe HET METAAL eventueel toch zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot 10% van de prijs, met een maximum van 2.500,00 EUR.

8. Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van HET METAAL

Zolang alle aan HET METAAL verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele kosten) werden betaald door de klant : (a) blijven de goederen eigendom van HET METAAL; de klant zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van HET METAAL en machtigt HET METAAL nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe diens opslagplaats(en) te betreden; zulks geldt ook indien de goederen reeds geïncorporeerd of vastgemaakt werden; (b) is HET METAAL, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag; (c) is de klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal; (d) is het de klant verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren; (e) draagt de klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan HET METAAL over tot zekerheid van de betaling van alle aan HET METAAL verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook; (f) is HET METAAL zonder kennisgeving aan de klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst; (g) is HET METAAL, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van HET METAAL om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen lastens de klant. Niet-betaling van één of meerdere facturen gedurende een periode van meer dan 14 dagen na de vervaldag wordt door partijen uitdrukkelijk beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel 1184 B.W. die HET METAAL het recht geeft, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaand beroep op de bevoegde rechtbank, de overeenkomst ontbonden te verklaren lastens de klant, onverminderd het recht van HET METAAL om de schadevergoeding bepaald in artikel 6 op te eisen. De ontbindingsverklaring dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

9. Betaling

a. De facturen van HET METAAL zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van HET METAAL.

b. HET METAAL is gerechtigd betalingen van de klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan HET METAAL en kosten), zelfs als de klant zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden.

c. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:

  • een verwijlintrest verschuldigd van de wettelijke intrest vermeerderd met 3%, en dit vanaf de vervaldag, berekend van dag tot dag;
  • een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
  • een redelijke schadeloosstelling verschuldigd voor alle relevante invorderingskosten die HET METAAL oploopt ingevolge de betalingsachterstand; deze schadeloosstelling wordt conventioneel begroot op het totaal van volgende bedragen : (1) voor de schijf van 0 tot 6.250 EUR : 15%; (2) voor de schijf van 6.251 EUR tot 50.000 EUR : 10%; (3) voor de schijf van 50.001 EUR tot 125.000 EUR : 5%; (4) voor de schijf vanaf 125.001 EUR : 3%.

d. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten, tenzij deze consument is. Evenmin kan de klant (ook niet de consument) enig retentierecht uitoefenen op onbetaalde goederen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a. De overeenkomst tussen HET METAAL en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.

b. De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen HET METAAL en de klant, in de zin van artikel 624, 2° Ger. W., is op de maatschappelijke zetel van HET METAAL.

c. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen HET METAAL en de klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Dendermonde (België).

Vandaag rijden we langs deze route:

Antwerpen LO en ROBeverenBurchtDoel havenKieldrechtMeerdonkMelsele NieuwkerkenSint-NiklaasVerrebroekVraseneZwijndrecht

 Bekijk onze route voor alle werkdagen

Blijf op de hoogte van Het Metaal

  Schrijf in voor onze nieuwsbrief   Volg ons op Facebook